پرینت
14 ارديبهشت 1395 - 12:17

نکات لازم جهت اجرای آنالیز روغن

بسمه تعالي  

نکات لازم جهت اجرای آنالیز روغن

   دربرخي مواقع برنامه آناليز روغن شكست خورده و يا يك شركت از ادامه اجراي آن منصرف ميشود ، علت اين موضوع نيز اثربخش نبودن اجراي آن در عمل ميباشد. بعبارت ديگر اثرات ظاهري آناليز روغن (بصورت كاهش توقفات و حجم تعميرات و ... ) مشاهده نميگردد. نمونه ها بصورت روتين به آزمايشگاه ارسال شده و نتايج آناليز دريافت ميگردد اما فعاليتهاي نگهداري وتعميرات مورد نياز از گزارشات دريافتي استخراج نگرديده و يا بصورت جدي به مورد اجرا در نمي آيد.  

آنچه مسلم است ، تلاش در اجراي كامل و صحيح برنامه ، مزايايي را بدنبال خواهد داشت . نبايد ادعاي كساني كه عنوان ميدارند همه نمونه گيريها بطرز صحيحي انجام ميگيرد ، ما را گمراه نمايد.   

اين مقاله جهت كمك به كساني تدوين گرديده كه با برنامه آناليز روغن آشنا نبوده و يا در گذشته داراي برنامه اناليز روغن بوده و از آن منصرف گرديده اند. هم اكنون شركت شما ، شايد با مديريت جديد تصميم به آغاز يك برنامه جديد آناليز روغن گرفته باشد. 

برنامه آناليز روغن با درك مفهوم قابليت اطمينان ماشينها و تمايل براي بهبود شرايط فعلي آنها در كارخانه آغاز ميگردد. آناليز روغن ابزاريست كه ميتواند براي كمك به بررسي وضعيت روغن روانكار تجهيز مورد استفاده قرار گيرد. اينكار همانند نمونه گيري از خون انسان است. نمونه روغن همه آنچه كه در داخل تجهيز اتفاق مي افتد را نمايانگر نمي سازد ، اما ميتواند اطلاعات باارزشي را در اختيار قرار دهد. 

اهداف يك برنامه آناليز روغن شامل موارد زير ميباشد : 

 • كنترل موثر آلاينده هاي روغن  
 • كنترل شرايط تجهيز (ماشين) و بهبود نگهداري و تعميرات پيشگويانه كه كنترل بهتر توقفات را فراهم خواهد ساخت.
 • كنترل شرايط روغن جهت بهينه نمودن تناوبهاي تعويض روغن .

 

در ادامه مراحل اجراي موفق يك برنامه آناليز روغن تشريح ميگردد. مساله اي كه اجراي موفق مراحل نه گانه مزبور را تضمين مي نمايد ، حس مسئوليت پذيري مجريان برنامه از اپراتور ماشين تا آزمايشگاه آناليز روغن ميباشد.  

 

گام اول : تعهد در برابر برنامه   

تعهد در برابر يك برنامه آناليز روغن شامل پذيرش مسئوليت اجراي آن توسط يك بخش خاص از سازمان و يا ايجاد بخش CM در سازمان يا شركت ميباشد. مديريت ارشد سازمان بايد براين موضوع واقف باشد كه جهت اجراي موفق برنامه نياز به بودجه كافي و نيروي انساني باانگيزه و آموزش ديده (كه توانايي  اجراي برنامه را دارا باشند ) ميباشد.  

لازمست اهداف قابل اندازه گيري براي برنامه تعريف گرديده و بصورت دوره اي جهت تعيين ميزان پيشرفت آنها و سازگاري با نيازهاي آينده ، مورد محاسبه و تجزيه و تحليل قرار گيرد.  

 

گام دوم : ثبت وضعيت فعلي  

 

مديريت ارشد سازمان تمايل دارد تا از ميزان اثربخشي اجراي برنامه ها آگاه گردد . جهت پاسخگويي به اين موضع لازمست تا وضعيت و شرايط ماشين ، نسبت خرابيها و هزينه ها قبل از اجراي برنامه مشخص و تعيين گردد. اطلاعات مزبور از گزارشات نگهداري و تعميرات ماشين آلات قابل استخراج ميباشد.   

 

گام سوم : انتخاب آزمايشگاه مناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

گام سوم در اجراي برنامه آناليز روغن ، انتخاب آزمايشگاه مناسب جهت آناليز نمونه هاي روغن ارسالي ميباشد. برخي از شرايط و ويژگيهاي يك آزمايشگاه مناسب (كه ميتواند جهت ارزيابي آزمايشگاه مدنظر قرار گيرد) به شرح زير است :  

 1. پرسنل آزمايشگاه بايد داراي گواهي و مجوزهاي لازم جهت انجام آزمايشات باشند.   
 2. تجهيزات آزمايشگاه بايد با تكنولوژي روز دنيا فاصله زيادي نداشته و از شرايط مطلوبي  برخوردار باشند.  
 3. آزمايشگاه بايد تميز و داراي سازماندهي مناسب باشد.  
 4. آزمايشات بايد براساس استانداردهاي  معتبر همچون استاندارد ASTM انجام پذيرد.  
 5. گزارشات مربوط به وضعيت اضطراري نتايج آناليز روغن بايد در سريعترين زمان به اطلاع سازمان رسانده شود.  
 6. گزارشات روتين آناليز روغن بايد در يك فرمت مشخص و ساده ارائه گردد.  
 7. گزارشات بايد حداكثر ظرف 3 الي 4 روز پس از ارسال نمونه ، آماده و اعلام گردد.  
 8. آزمايشگاه بايد داراي خدمات پشتيباني فني و آموزشي باشد.  
 9. آزمايشگاه بايد داراي مدرك سيستم مديريت كيفيت (ISO) باشد.  
 10. هزينه آزمايشات بايد در حد مناسبي بوده و نحوه پرداخت آن نيز با شرايط كاري سازمان همخواني داشته باشد.  

 

گام چهارم : انتخاب ماشين جهت آناليز  

 

در شروع كار ماشيني را انتخاب نمائيد كه با يك يا دو بار آزمايش نتايج مثبتي بدست آيد. اين موضوع در راستاي ايجاد باور نزد مديريت ارشد سازمان ميباشد. براين اساس در ابتدا لازمست تا ماشين آلات بحراني شناسايي گردد.  

ماشين آلات بحراني داراي يك يا چند مورد از ويژگيهاي زير ميباشند :  

 • ماشينهايي كه خرابي آنها منجر به توقف كلي عمليات گشته و يا ممكن است حوادث ناگواري را بهمراه داشته باشد.  
 • هزينه تعميرات ماشين بسيار بالا باشد.  
 • ماشين آلاتي كه با سرمايه گذاري بالايي خريداري شده اند.  
 • ماشينهايي كه داراي سوابق تعمير يا خرابي متعدد بوده اند.   
 • ماشينهايي كه هزينه روغن در آنها يك فاكتور اساسي ميباشد. (داراي مخزن بزرگ روغن ميباشند)  

 

گام پنجم : انتخاب آزمايشات مورد نياز  

 

انتخاب نوع آزمايش مورد نياز براي نمونه روغن به ماشين يا نوع اجزاء محل مصرف روغن وابسته بوده و لازمست در اين رابطه سوابق خرابي اجزاء ماشين مورد بررسي ، آناليز RCM و FMEA وهمچنين  اهداف فاصله تعويض روغن مد نظر قرار گيرد.  

در اين گام نياز است تا ارتباط مناسبي بين مسئول CM در سازمان  و آزمايشگاه وجود داشته باشد.

مسئول CM بايداطلاعات مورد نيازرا در اختيار آزمايشگاه قرار داده تا تصميم گيريها جهت انتخاب نوع آزمايش و هزينه هاي آن انجام پذيرد.  

 

گام ششم : نمونه گيري از روغن  

 

براي هر آزمايشي كه روي روغن صورت گيرد احتياج به نمونه ايست كه نمايندة واقعي كل سيستم باشد. نمونهگيري سادهترين مرحله اجراي برنامه آناليز روغن ميباشد ولي اهميت بسيار زيادي دارد و در صورت صحيح نبودن نمونهگيري نتايج آزمايشات روغن فاقد اعتبار خواهد بود.  

در صورت بروز اشتباه در اين بخش نتايجي كه از آزمايش آناليز روغن بدست ميآيد كاملاً  بي ارزش است ،بنابراين در هنگام نمونه گيري بايد نهايت توجه در نمونه گيري صورت بگيرد . 

 چهار مورد اصلي در باب نمونه گيري روغن به شرح زير ميباشد:  

 • انتخاب ابزار نمونه گيري روغن  
 • تعيين تناوب نمونه گيري براي اجزاء مختلف ماشين  
 • مشخص نمودن محلهاي نمونه گيري روغن در اجزاء مختلف  
 • نحوه نمونه گيري از روغن  

كليه اقدامات بايد توسط استفاده كننده نهايي انجام پذيرد ، اين شخص بايد محلهاي نمونه گيري را بشناسد ، بر نحوه گيري تسلط داشته باشد ، از محدوديتهاي نمونه گيري در محلهاي خاص آگاه بوده  ، تجهيزات بحراني را بشناسد ، با انتخابهاي نمو نه برداري از جريان روغن و ابزار نمونه برداري در دسترس آشنا باشد.  

پرسنل آزمايشگاه ممكنست قادر به ارائه پيشنهادات در زمينه موارد فوق الذكر باشند ، اما متخصص روغنكاري كارخانه بايد تصميم نهايي را بگيرد زيرا اين فعاليتها در داخل كارخانه براساس شرايط موجود و توسط پرسنل شركت انجام ميپذيرد. مسئوليت نصب صحيح والوهاي نمونه برداري برعهده پرسنل كارخانه خواهد بود. مسئوليت تميزبودن بطريهاي مورد استفاده جهت نمونه گيري از روغن برعهده آزمايشگاه ميباشد.  

ارائه اطلاعات مورد نياز به آزمايشگاه در زمينه روغن شامل نوع روغن ، مدت زمان كاركرد آن ،نوع ماشين و كدآن ،همچنين ارسال نمونه ها به آزمايشگاه ، اطمينان لازم جهت صحيح بودن نتايج آناليز انجام شده را فراهم خواهد ساخت. 

گام هفتم : انجام آناليز بر روي نمونه روغن  

 

آزمايشگاه بايد آزمايشات مورد درخواست مشتري ( بخش CM سازمان ) را بر روي نمونه دريافتي انجام دهد.  

مسئوليت صحت نتايج بدست آمده از آزمايش برعهده آزمايشگاه ميباشد. در اين راستا آزمايشگاه بايد مسئوليت صحت موارد زير را بپذيرد :  

 • ثبت صحيح داده هاي بدست آمده از آناليز در كامپيوتر  
 • اجراي صحيح فرايند آناليز روغن بر روي نمونه دريافتي  
 • كاليبره بودن تجهيزات مورد استفاده در آناليز روغن  
 • انجام آناليز بر روي نمونه هاي دريافتي حداكثر ظرف 48ساعت از زمان دريافت نمونه   
 • ارائه گزارش به مشتري حداكثر ظرف 24ساعت از زمان تكميل و اتمام آناليز   

 

گام هشتم : تفسير نتايج  

برخي از سازمانها به دليل عدم تبحر در امر تحليل نتايج آناليز مسئوليت اينكار را نيز برعهده آزمايشگاه ميگذارند.  

واقعيت اين است كه تفسير نتايج آناليز روغن در آزمايشگاه توسط كامپيوتر انجام ميگيرد. مراحل انجام اينكار در آزمايشگاه به شرح زير ميباشد :  

 1. اپراتور آزمايشگاه اطلاعات بدست آمده از نمونه روغن را در نرم افزار مربوطه ثبت مينمايد.  
 2. نرم افزار اطلاعات وارد شده را با داده هاي مرجع مقايسه نموده و درصورت مشاهده اختلاف موارد را مشخص مي نمايد.  
 3. براساس جداول عيب يابي تعريف شده در نرم افزار توصيه هاي لازم جهت رفع مشكل و پيشگيري از بروز خرابي ارائه ميگردد.   

 آنچه مسلم است تفسير نتايج و توصيه هاي اعلام شده از طرف آزمايشگاه اشتباه نميباشد اما آنچه اعلام ميگردد به معناي تمام راه حل نيست و لازم است كه تفسيرنهايي توسط پرسنل مختصص بخش CM وباكمك تعميركاران و نفرات آشنا به ماشين انجام گردد.  

تفسير ارائه شده توسط آزمايشگاه براساس يك سري داده ها انجام ميگيرد و اين درحاليست كه جهت تفسير نتايج در داخل سازمان علاوه بر اطلاعات بدست آمده از آناليز روغن ، ميتوان سوابق نگهداري و تعمير ماشين و همچنين وضعيت  فعلي آنرا را نيز مدنظر قرار داد.  

گام نهم : پيگيري ميزان كارائي برنامه آناليز روغن 

لازم است ميزان كارائي و اثربخشي برنامه آناليز روغن مورد محاسبه قرار گيرد. شاخص ميزان صرفه جويي در هزينه نت بعنوان شاخص بسيار مهم در اين ارتباط ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. ميزان كاهش توقفات اضطراري ماشين آلات از ناحيه سيستمهايي كه مورد آناليز روغن قرار گرفته اند نيز از ديگر شاخصهاي قابل استفاده در تعيين ميزان اثربخشي اجراي برنامه آناليز روغن ميباشد.   

 در پايان بايد يادآور شد كه قسمت اصلي كار و مسئوليت اجراي برنامه آناليز روغن برعهده استفاده كننده نهايي (بخش CM كارخانه) ميباشد. آزمايشگاه بايد جهت آناليز از نمونه  روغني كه بصورت درست نمونه برداري و ارسال گرديده است ، استفاده نمايد. لازم به ذكر است كه برنامه آناليز روغن زماني پيشرفت خواهد داشت كه تغييرات و بهبودهاي لازم براساس نتايج آناليز اجرا گردد آنچنانكه ادامه انجام آزمايشات بصرفه بوده و ماشينهاي كارخانه اصلاح ويا بازسازي گردند. 

 

 

منبع :  Robert Scott, Noria Corporation, "Nine Steps to Oil Analysis Success".

Practicing Oil Analysis Magazine. July 2006

ترجمه :              علي اكبر برزگر   

SecImgSes:: آخـریـن مطالب
در مورد لوله ها چه میدانید در مورد لوله ها چه میدانید
انواع لوله و کاربردشان و نحوه اتصال و جوشکاری آنها سایز بندی و تمامی اطلاعات پایه مورد نیا
نکات لازم جهت اجرای آنالیز روغن نکات لازم جهت اجرای آنالیز روغن
اين مقاله جهت كمك به كساني تدوين گرديده كه با برنامه آناليز روغن آشنا نبوده و يا در گذشته
تلکنولوژی مهندسی در جابجایی کشتی بین دو دریا تلکنولوژی مهندسی در جابجایی کشتی بین دو دریا
جابه جایی کشتی همراه بار و مسافر و خدمه به دریای دیگر در عرض چند دفیفه
سيستم پمپ و انژكتور يكپارچه (UIS) چیست سيستم پمپ و انژكتور يكپارچه (UIS) چیست
در اين طرح هر كدام از سيلندرهاي موتوريك واحد جداگانه قرار مي گيرد تحريك آنها نيز از طريق ب
فیلم جالب از آرک سرکابل 20 کیلو ولت در کنار پست 63 کیلو ولت فیلم جالب از آرک سرکابل 20 کیلو ولت در کنار پست 63
فیلم جالب و دیدنی از آرک کشیدن شبکه 20 کیلو ولت کنار پست 63 کیلو لت
:: ورود کاربران


ثبت نام
کلمه عبور جدید

آگهی های تصادفی
96/01/01
سنگ شکن دست دوم سنگ شکن دست دوم
سازنده دستگاه سنگ شکن و کارخانه آسفالت و ایس ...
09351789568 -
95/10/12
تجهیزات انتقال قدرت تجهیزات انتقال قدرت
انواع نوار نقاله لاستیکی ساده و آجدار در اندا ...
09122330089 -
95/12/26
خطوط تولید شن و ماسه خطوط تولید شن و ماسه
بازرگانی صنعت پارس نوین در زمینه تولید و تامی ...
55790914 - 55798847 - 09125126319 -
95/12/26
قطعات سنگ شکن شن و ماسه - قطعات ضد سایش معادن قطعات سنگ شکن شن و ماسه - قطعات ضد سایش معادن
انواع چکش و سندان سنگ شکن های چکشی نظیر کوبی ...
09125126319 -
95/12/26
فیدر ویبره ای فیدر گریزلی فیدر ویبره ای فیدر گریزلی
فیدرهای ارتعاشی یا ویبره ای (Vibrating Feede ...
55790914 - 55798847 - 09125126319 -
95/10/30
فروش تسمه pvc، pu وانتقال نیرو09199631150 فروش تسمه pvc، pu وانتقال نیرو09199631150
کیفیت بالا ، قیمت مناسب ، تحویل به موقع ، تنو ...
09199631150 -
95/12/26
دستگاه هیدروکن دستگاه هیدروکن
هیدروکن یا ماسه ساز مخروطی ژیراتوری (Cone C ...
55790914 - 55798847 - 09125126319 -
96/01/01
کارخانه آسفالت دست دوم کارخانه آسفالت دست دوم
فروش کارخانه آسفالت دست دوم09351789568 کارخا ...
09351789568 -
95/12/26
قطعات سنگ شکن های هیدروکن	قطعات سنگ شکن های هیدروکن
انواع منتل ، کانکیو ، هدسنتر ، گلدانی و تاپ ...
55790914 - 55798847 - 09125126319 -
95/12/24
 آشغالگیر آشغالگیر
شرکت مهندسی دنا صنعت اسپادانا - طراحی و س ...
09193115061 -02186016452 -